Struktura własnościowa i majątek

Majątek stan na dzień 31.12.2021r.

 
Aktywa 
 - aktywa trwałe 90 888 745,36
 - aktywa obrotowe 62 011 968,62

Pasywa 
 - Kapitał (fundusz własny) -17 273 400,72
 - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 170 174 114,70


Struktura własnościowa 

Nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy stanowią własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Szpital jest użytkownikiem tych nieruchomości na podstawie aktu notarialnego  
Rep. A Nr 1338/2009 z dnia 06.04.2009r.